TRIS RATING จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกัน300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

TRIS RATING

TRIS RATING ที่จัดอัดดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งออกโดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สโกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด เมื่อในวันที่ 12 กันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ AA- ด้วยแนวโน้มอับดับเครดิต Stable หรือ คงที่ โดยที่หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดนที่ ทาง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดการ

อันดับเครดิตที่ระดับ AA-  TRIS RATING ดังนั้น

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวจึงจะสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ เป็นสำคัญ 

กับประเด็นสำคัญ ที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันโดยที่ปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่การค้ำประกัน ที่ออกโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ Trus Deed ที่ระบุว่าที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้นเป็นผู้รับผู้ชอบการค้ำประกันของหุ้นกู้ดังกล่าว โดยที่ปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการนี้ การค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมด ที่ผู้ถือหุ้นกู้นั้น จะต้องชำระอยู่ในภายใต้เงื่อนไข ของหุ้นกู้โดยที่มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่คิดเป็น 110% ของมูงค่าหุ้นกู้  ที่รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่นอกจากนี้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ภายใต้เงื่อนไข ของการค้ำประกันที่ระบุอยู่ในสัญญาของการก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวอีก

ภาระของการผูกพัน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  ของเงื่อนไขการค้ำประกันนี้ ว่าได้รับการจัดการอยู่ในชั้นให้อยู่ในรัดับเท่าเทียมกับภาระหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของทางบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต โดยที่ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ที่อยู่ในภายใต้ของกฎหมายของอังกฤษ

ผู้ค้ำประกันที่มีเครดิต

คือคุณภาพของเครดิตของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่สะท้อนความเป็นผู้น้ำในเรื่องของธุรกิจห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ของบริษัท โดยที่ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทที่เกิดจากฐานลูกค้าที่มีระบบการผลิตที่ครบวงจร Vertical Intregration  ที่รวมถึงการมีฐานการผลิตและฐานลูกค้าที่กระจายตัวอยู่ในทวีปเอเชีย อเมริกาใต้ ยุโรป และอาฟริกา ที่นอกจากนี้ เรื่องคุณภาพเครดิตของ บริษัทยังสะท้อนถึงความผันผวนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอีกเช่นกัน

แนวโน้มของอันดับเครดิต

 Stable หรือ คงที่ ที่สะท้อนไปถึงคุณภาพของเครดิตของทาง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ที่ค้ำประกันหุ้นกู้แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น

ที่ปัจจัย ที่อาจจะทำให้เกิดอันดับเครดิตนั้นเปลี่ยนแปรง ของอันดับเครดิตของหุ้นกู้ บริษํท อินโดรามา เวนเจอร์ส ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันนั้นคือ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

CR. UFABET168

Related posts