TEAMG

TEAMG เซ็นงานใหม่เป็นที่ปรึกษา สกพอ. สัญญาพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ปี 63

TEAMG โชว์งานใหม่ ลุยงานลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา สกพอ. เพื่อบริหาร และกำกับสัญญาโครงสร้างการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำงบประมาณ ของปี 2563 TEAMG  หรือ บริษัท คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร ได้กล่าวว่า ทางบริษัทได้ลงนามเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการบริหารและการกำกับสัญญากการทำโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ของปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และที่ผ่านมา ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ 300 วัน ที่นับจากวันเริ่มงาน…