TEAMG เซ็นงานใหม่เป็นที่ปรึกษา สกพอ. สัญญาพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ปี 63

TEAMG

TEAMG โชว์งานใหม่ ลุยงานลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา สกพอ. เพื่อบริหาร และกำกับสัญญาโครงสร้างการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำงบประมาณ ของปี 2563

TEAMG  หรือ บริษัท คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยนาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร ได้กล่าวว่า ทางบริษัทได้ลงนามเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการบริหารและการกำกับสัญญากการทำโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ของปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และที่ผ่านมา ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ 300 วัน ที่นับจากวันเริ่มงาน

ทั้งนี้การลงนามในครั้งนี้ ทางบริษัทจะให้การสนับสนุน สกพอ. และกองทัพเรือในการบริหารการจัดการโครงการ ติดตาม กำกับ และการเสนอแนะแนวทางในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมการลงทุนโครงการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการบริหารโครงการในเขตพื้นที่เขตการส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก

โดยที่ประกอบด้วย โครงการสร้างศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน MRO โครงการสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 โครงการพัฒนาสาธณูปโภค กลางในสนามบิน โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลลากรด้านการบินและอวกาศ โครงการสร้างหอบังคับการบิน รวมทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทีเชื่อมโยงกับการพัฒนาสนามบินอูตะเภา

ซึ่งการที่บริษัทได้รับงานเป็นที่ปรึกษาการสนับสนุนกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดี และในช่วงสิ้นปี 2562 ทางบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับงานอื่นเพิ่ม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่างานในมือ Backlog มีการเติมโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งยังจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตังไว้อีก

CR. UFABET168

Related posts