Great depression

Great depression : ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างไร

Great depression ภาวะของการตกต่ำครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นเมื่อ ตลาดหุ้นวอลสตรีทของทาง สหรัฐอเมริกา ที่ถล่มลงเมื่อเดือน ตุลาคม ในปี ค.ศ. 1929 และผลให้กับทางนักลงทุน นับล้านที่หายไป กับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค และนักลงทุนน้อยลงอย่างมาก…