AEC ถูกระงับ กิจการหลังจาก NC ต่ำดว่าเกณฑ์ วอนนักลงทุนอย่า Panic

AEC

AEC หรือ บล.เออีซี แจ้งกรณีที่ต้องระงับการดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์ ของทางสำนักงาน คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนางภัรธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่เปิดเผยกับทาง อินโฟเควสท์ เนื่องจาก AEC มีกองทุน NC ต่ำกว่าเกณฑ์ บล.เออีซี ที่มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธฺ (NC) ต่ำกว่าเกณฑ์ ติดต่อกันกว่า 5 วันทำการ ซึ่งเบื้องต้นนักลงทุนได้แยกส่วนออกมากที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของทางบริษัท ดังนั้น ส่วนของนักลงทุนที่ยังไม่อยากขายหุ้นในบัญชี ก็สามารถย้ายปัญชีไปยังบริษัทหลักทรัยพ์อื่นได้เช่นกัน ซึ่งทางศูนยผืการรับฝากหลักทรัพย์ TSD จะเป็นผู้ดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในกรณีของ บล.เออีซี ที่เข้าไปลงทุนหุ้นกู้กับ บมจ. การบินไทย THAI ที่ส่งผลให้เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ NC นั้นติดลบ ที่มองว่าเป็นผลกระทบ ในวงจำกัดหรือ เป็นร้ายได้บริษัทหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งเชื่อกันว่าบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นที่ไม่น่าจะเข้าไปลงุนในหุ้นกู้ของ THAI จนได้รับผลกระทบมาเป็นอย่างมาก เพราะตามปกติการซื้อขายของทางบริษัทหลักทรีพย์ส่วนใหญ่ นั้นจะมีหน้าที่ดูแลและการซื้อขายใน ใบสำคัญที่แสดงสิทธิอนุพันธ์ Derivative warrants ที่จับคู่ Block Trade หรือ ส่วนของสินทรัพย์อื่นๆ  เท่านั้นทั้งที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่ทางบริษัท หลักทรัพย์นำเงินไปลงทุนด้วนตัวเอง ที่แหล่งข่าวของวงการบริษัทหลักทรัพย์ ที่เปิดเผยกันทาง อินโฟเควสท์ ว่า ถึงการระงับการดำเนินการทุนสภาพคล่องสุทธิ NCR ที่น้อยเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าหาก บล.เออีซี ดำเนินการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามกรอบเวลากำหนด เพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวที่ได้รับการอนุญาตให้กลับมาทำการประกอบการได้ตามเดิม ที่เอกสารชี้แจงให้ทา งบล.เออีซี ที่รายงานว่า สาเหตุที่ทำให้เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและเงินอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ที่เนื่องจากว่าในการคำนวณเงินกองทุน ที่กำหนดให้ทางยริษัทหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนในสัดส่วนที่สูงเหมือนเปรียบเทียบกับ NC ของทางบริษัทที่จะต้องคำนวณLarge Exposure Risk (LER) และในส่วนของวิธีที่ 2 ตามประกาศที่…

Read More