SME Startup : การทำงาน เผยการประชุมของ ก.ล.ต. ที่ข้อสรุปเบื้องต้น

SME Startup

SME Startup PE VC เรื่องที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาเผยผลของการประชุมคณะการทำงาน ที่มีนาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ที่เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้น  เกี่ยวกับหลังเกณฑ์

ของการระดมทุน SME Startup

รูปแบบของการซื้อขาย ผ่านตลาดรอง ที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์ ที่ไม่เป็นภาระต่อภาคธุรกิจที่มากเกินไป โดยที่ยังคงคำนึง ถึงการคุ้มครองผู้ที่ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาเผยว่า ผลการประชุม คณะทำงานเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจ เริ่มต้น ที่กิจการเงินร่วมนิติบุคคลร่วมลงทุน สู่ตลาดทุนไทย ในครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 62 ซึ่งจะได้มีการหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางการระดมทุนและการซื้อขายเปลี่ยนมือ ที่หุ้น เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ในตลาดรอง โดยที่มีข้อสรุปดังนี้

  • เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ต้องเป็นบริษัทจำกัด และมหาชนจำกัด ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมี กรรมการผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
  • ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และต้องจัดส่งงบ การเงินครึ่งปีแรก และงบปีที่สอบทานโดย ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่สังกัดสำนักบัญชี  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก ก.ล.ต.
  • ในส่วนของประเภทของผู้ลงทุน ผู้ที่ลงทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดรองได้ต้องเป็น
  • ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินลงทุน  PE นิติบุคคลร่วมลงทุน VC ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ Angel Investor
  • ผู้ลงทุนทั่งไปที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ โดยจะซื้อหุ้นที่ต้องผ่านตัวกลาง ที่ทำหน้าที่ รู้จักลูกค้าและแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม KYC และ Suitability เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครอง ผู้ลงทุน
  • จะเปิดเผยให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ลงทุน ในหุ้น เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ซึ่งจะบริหารจัดการโดยที่ผู้จัดการกองทุน ที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน โดยที่มีการจดทะเบียนซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถลงทุนได้

โดยมีการกล่าวว่า การทำงานของคระทำงาน นั้นมีการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากตลาดจนถึงแผนยุทธ์ศาสตร์ ของ ก.ล.ต. โดยการบูรณาการของการทำงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเป็นการรวมความเห็น ในเรื่องของแนวทาง ของการระดมทุน และการซื้อขาย ที่เปลี่ยนมือ ของหุ้น เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ  ในตลาดรอง รวมถึงคุณสมบัติผู้ถือหุ้น ที่เป็นข้อมูลสำคัญ ในการใช้พิจารณา ของ ก.ล.ต. ที่ออกกฎเกณฑ์ เพิ่มเป็นการเพิ่มทางเลือก และสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ และการคาดหวังว่าจะได้บทสรุป ในเรื่องของดังกล่าวภายในไตรมาสแรกของปี 2563

CR.UFABET1688

Related posts