ASAP

ASAP มั่นใจในผลงานปีนี้ โตตามเป้าธุรกิจรถยนต์เช่าระยะสั้น-ยาว

ASAP หรือ บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ โดย นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า ภาพรวมของการดำเนินงาน ในกลุ่มธุรกิจรถยนต์ในเช่าระยะส้ะนในปีนี้มีการเติบโตที่โดดเด่น แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของไทยยังจะไม่คึกคัก เท่าที่ควรโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่ชะลอตัวลง แต่กลุ่มธุรกิตของบริษํทก็ยังมีผลงานที่โดดเด่น กว่าปีที่ผ่านมา ที่เนื่องมาจากการทำการตลาดที่มึ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าภายใต้ของแนวคิดใหม่ๆ  “รถใหม่ ไมล์น้อย” ที่ประกอบกับ ASAP ที่ร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ที่ให้ผู้ใช้งานมากขึ้น และทางบริษัทยังได้เพิ่มฟลีทรถยนต์เช่าในระยะสั้นที่ เพิ่มไปอีก 100 คัน จากเดิน 600 คัน ในช่วงไตรมาส 3/62 พร้อมกับการตอบสนองความต้องการจองรถยนต์เช่าระยะสั้นผ่านทางเว็บไซต์ ที่ให้ใช้บริการเช้ารถยนต์ Zuzuche ,…