บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ UNIQ วงเงินไม่เกิน 6 พันลบ.

บริษัท ทริสเรทติ้ง

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  ยังคงระดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด UNIQ อยู่ที่ระดับ BBB+ พร้อมทั้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ BBB ในขณะเดียวกันที่

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสุทธิ

ที่ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงิน กว่า 6,000 ล้านบาท ของทางบริษัทที่ระดับ BBB โดยที่อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสุทธิ ไม่มีหลักประกัน ถ้าเมื่อเทียบทรัพย์รวมของทางบริษัทที่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับกว่า 20%  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ของทาง ทริสเรทติ้ง ในการที่ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้

อันดับเครดิตที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของบริษัท มูลค่างานในมือมหาศาล และความสามารถ ในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงจากความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มขึ้นระดับการก่อหนี้ของบริษัท และความเสี่ยงของทางบริษัทของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่เป็นวงจรขึ้นลงและยังมีการแข่งขันสูง

และผลของการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2562 เป็นไปตามคาดการณ์ของ  ทริสเรทติ้ง โดยที่รานจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 8,800 ล้านบาท ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่ายว่ารายได้ยังคงแข็งแกร่ง อยู่ที่ระดับ 21.8% ที่งนี้ ในช่วของ 3 ปีข้างหน้า ทริสเรทติ้ง มีการคากว่ารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ในช่วง 11-18 พันล้านบาท ต่อปี ในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท อยู่ที่ 20%

แต่หนี้รวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการต่อเงินทุนของทางบริษัท ที่เพิ่มขึ้นเป็น 58.1% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การขยายธุรกิจของบริษัทอาจจะทำให้อัตราส่วนการก่อหนี้นั้นเพิ่มขึ้นเป็น 60% ได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่คาด แต่การส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ของบางโครงการในช่วงไม่กี่ปีนี้อัตราส่วนการก่อหนี้ได้ลดลง ที่ทริสเรทติ้ง ยังคงเป็นเป้าระยะกลางของอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินทุน ประมาณ 50% ที่ในช่วง 3 ปีข้างหน้าอาจจะคาดว่าเงินทุนจะอยู่ที่ 1.4-2.4 พันล้านบาท ต่อปี

ข้อกำหนดสำคัญของหุ้นกู้ที่ให้บริษํทนั้นต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สิน สุทธิต่อทุนไม่ให้เกิน 3.5 เท่า ที่เดือนกันยายน 2562 นั้นอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.4 เท่า ดังนั้น ก็จะถือว่าทางบริษัทนั้นปฏิบัติตามข้อตกลง

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable

Stable หรือคงที่ ที่สะท้อนความคาดหวังของ ทริสเรทติ้ง ว่าทางบริษัทจะยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันในโครงการภาครัฐต่อไป นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะสามารถในการทำกำไรของบริษัท จะยังคงแข็งแกร่ง ในการก่อหนี้จะเพิ่มขึ้นในช่วงการก่อสร้างและการลดลงหลังโครงการเสร็จสิ้น

ที่ปัจจัยที่อาจจะทำให้อันดับเครดิตนั้นเปลี่ยนแปลง การปรับอันดับเครดิต อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากทางบริษัทสามารถเพิ่มฐานรายได้ให้มากขึ้น อย่างมีนัยความสำคัญและการกระจายฐานลูกค้าได้มายิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันที่คงรักษากไรให้แข็งแกร่งรวมไปถึงการควบคุมระดับการก่อหนี้ได้ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิต หรือแนวโน้มอันดับเครดิจ ที่อาจจะปรับลดลงได้ถ้าหากสถานะทางการของบริษัทลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความล่าช้าของโครงการ หรือทุนในการก่อสร้าง ที่คาดว่าจะสูงกว่าที่คาด หรือการจัดการทางด้านการเงินทุนหนุมเวียนที่ไม่มีประสิทธิภาพจนทำให้ อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงต่ำกว่า 12%  หรืออัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 60% ที่เป็นในรูปแบบระยะยาว

CR. UFABET1688

Related posts