Economic History

Economic History เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางการเงิน ทางตลาดหุ้น หรือทางเศรษฐกิจ ที่เคยผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤต ต่างๆ ที่ดี หรือที่เลวร้าย ของทางประวัติศาสตร์ทางการเงิน