About Us

About Us – การวิเคราะห์เรื่องราว สถานการณ์ข่าวต่างๆ ทั้งของเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และต่างประเทศ ความเคลื่อนไหว ของข่าวค่าเงินหรือ สกุลเงิน การวิเคราะห์ และแนวโน้ว ของการรับมือกับข่าว ผ่านทาง wannyan-tama.com