SME Startup : การทำงาน เผยการประชุมของ ก.ล.ต. ที่ข้อสรุปเบื้องต้น

SME Startup

SME Startup PE VC เรื่องที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาเผยผลของการประชุมคณะการทำงาน ที่มีนาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ ที่เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ได้ข้อสรุปเบื้องต้น  เกี่ยวกับหลังเกณฑ์ ของการระดมทุน SME Startup รูปแบบของการซื้อขาย ผ่านตลาดรอง ที่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์ ที่ไม่เป็นภาระต่อภาคธุรกิจที่มากเกินไป โดยที่ยังคงคำนึง ถึงการคุ้มครองผู้ที่ลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ ที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาเผยว่า ผลการประชุม คณะทำงานเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจ เริ่มต้น ที่กิจการเงินร่วมนิติบุคคลร่วมลงทุน สู่ตลาดทุนไทย ในครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 62 ซึ่งจะได้มีการหารือเกี่ยวกับการหาแนวทางการระดมทุนและการซื้อขายเปลี่ยนมือ ที่หุ้น เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ในตลาดรอง โดยที่มีข้อสรุปดังนี้ เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ต้องเป็นบริษัทจำกัด และมหาชนจำกัด ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมี กรรมการผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และต้องจัดส่งงบ การเงินครึ่งปีแรก และงบปีที่สอบทานโดย ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่สังกัดสำนักบัญชี  ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก ก.ล.ต. ในส่วนของประเภทของผู้ลงทุน ผู้ที่ลงทุนที่สามารถซื้อขายในตลาดรองได้ต้องเป็น ผู้ลงทุนสถาบัน กิจการเงินลงทุน  PE นิติบุคคลร่วมลงทุน VC ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ Angel Investor ผู้ลงทุนทั่งไปที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจ เอสเอ็มอีและ สทาร์ทอัพ ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ โดยจะซื้อหุ้นที่ต้องผ่านตัวกลาง ที่ทำหน้าที่ รู้จักลูกค้าและแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม KYC และ Suitability เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครอง ผู้ลงทุน จะเปิดเผยให้มีการจัดตั้งกองทุนที่ลงทุน ในหุ้น…

Read More

TRIS RATING จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกัน300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

TRIS RATING

TRIS RATING ที่จัดอัดดับเครดิตหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันมูลค่าถึง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งออกโดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สโกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด เมื่อในวันที่ 12 กันยายน 2562 อยู่ที่ระดับ AA- ด้วยแนวโน้มอับดับเครดิต Stable หรือ คงที่ โดยที่หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดนที่ ทาง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดการ อันดับเครดิตที่ระดับ AA-  TRIS RATING ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวจึงจะสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ เป็นสำคัญ  กับประเด็นสำคัญ ที่กำหนดอันดับเครดิต เป็นการค้ำประกันโดยที่ปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ที่การค้ำประกัน ที่ออกโดยบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ Trus Deed ที่ระบุว่าที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส นั้นเป็นผู้รับผู้ชอบการค้ำประกันของหุ้นกู้ดังกล่าว โดยที่ปราศจากเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ในการนี้ การค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมด ที่ผู้ถือหุ้นกู้นั้น จะต้องชำระอยู่ในภายใต้เงื่อนไข ของหุ้นกู้โดยที่มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่คิดเป็น 110% ของมูงค่าหุ้นกู้  ที่รวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่นอกจากนี้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ภายใต้เงื่อนไข ของการค้ำประกันที่ระบุอยู่ในสัญญาของการก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวอีก ภาระของการผูกพัน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  ของเงื่อนไขการค้ำประกันนี้ ว่าได้รับการจัดการอยู่ในชั้นให้อยู่ในรัดับเท่าเทียมกับภาระหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ของทางบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต โดยที่ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ที่อยู่ในภายใต้ของกฎหมายของอังกฤษ…

Read More

ASAP มั่นใจในผลงานปีนี้ โตตามเป้าธุรกิจรถยนต์เช่าระยะสั้น-ยาว

ASAP

ASAP หรือ บมจ. ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ โดย นาย ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวว่า ภาพรวมของการดำเนินงาน ในกลุ่มธุรกิจรถยนต์ในเช่าระยะส้ะนในปีนี้มีการเติบโตที่โดดเด่น แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของไทยยังจะไม่คึกคัก เท่าที่ควรโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่ชะลอตัวลง แต่กลุ่มธุรกิตของบริษํทก็ยังมีผลงานที่โดดเด่น กว่าปีที่ผ่านมา ที่เนื่องมาจากการทำการตลาดที่มึ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าภายใต้ของแนวคิดใหม่ๆ  “รถใหม่ ไมล์น้อย” ที่ประกอบกับ ASAP ที่ร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ที่ให้ผู้ใช้งานมากขึ้น และทางบริษัทยังได้เพิ่มฟลีทรถยนต์เช่าในระยะสั้นที่ เพิ่มไปอีก 100 คัน จากเดิน 600 คัน ในช่วงไตรมาส 3/62 พร้อมกับการตอบสนองความต้องการจองรถยนต์เช่าระยะสั้นผ่านทางเว็บไซต์ ที่ให้ใช้บริการเช้ารถยนต์ Zuzuche , Ctrip , Booking.com  และ Rentalcars.com ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ใช้บริการได้ทันที หลังจากการเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ที่เป็นช่วงไฮซีซั่น ของการท่องเที่ยว ทำให้ บริษัท ยังสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เมื่องจากนั้นแล้ว รถเช่ายังคิดค่าบริการตามความจริง ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในการขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการไปยังกลุ่มขององค์กร ที่หันมาใช้บริการรถเช่า เพิ่มมากขึ้น และการต่อยอดในการนำเสนอ แบบ asap GO Limousine หรือการเช่ารถแบบพร้อมคนขับ โดยเปิดให้จองใช้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ก็เข้ามาช่วยสนับสนุน การเติบโตของทางกลุ่มธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นได้เป็นอย่างดี สำหรับกลุ่มธุรกิจ รถยนต์เช่าให้เช่าในระยะยาว ที่ทางบริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และประสบความสะเร็จในการต่อสัญญา ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และการสร้างฐานรายได้ประจำและสม่ำเสมอ ที่ส่งผลดีต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มั่นคง และรวมถึงการวางแผนด้านการบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงินจากการขยายธุรกิจด้วยดารซื้อรถใหม่สอดคล้องกับจำนวนรถยนต์ครบสัญญาการเช่าเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรถมือสอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลให้ศํกยภาพการดำเนินงานของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น CR. UFABET

Read More

TEAMG เซ็นงานใหม่เป็นที่ปรึกษา สกพอ. สัญญาพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ปี 63

TEAMG

TEAMG โชว์งานใหม่ ลุยงานลงนามในสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา สกพอ. เพื่อบริหาร และกำกับสัญญาโครงสร้างการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำงบประมาณ ของปี 2563 TEAMG  หรือ บริษัท คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยนาย ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การบริหาร ได้กล่าวว่า ทางบริษัทได้ลงนามเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อการบริหารและการกำกับสัญญากการทำโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ของปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และที่ผ่านมา ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ที่ 300 วัน ที่นับจากวันเริ่มงาน ทั้งนี้การลงนามในครั้งนี้ ทางบริษัทจะให้การสนับสนุน สกพอ. และกองทัพเรือในการบริหารการจัดการโครงการ ติดตาม กำกับ และการเสนอแนะแนวทางในขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนร่วมการลงทุนโครงการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการบริหารโครงการในเขตพื้นที่เขตการส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก โดยที่ประกอบด้วย โครงการสร้างศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน MRO โครงการสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2 โครงการพัฒนาสาธณูปโภค กลางในสนามบิน โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลลากรด้านการบินและอวกาศ โครงการสร้างหอบังคับการบิน รวมทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ทีเชื่อมโยงกับการพัฒนาสนามบินอูตะเภา ซึ่งการที่บริษัทได้รับงานเป็นที่ปรึกษาการสนับสนุนกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดี และในช่วงสิ้นปี 2562 ทางบริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับงานอื่นเพิ่ม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่างานในมือ Backlog มีการเติมโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งยังจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตังไว้อีก CR. UFABET168

Read More

ภาวะตลาดหุ้นไทย 16/12/2562 ปิดเช้าลบ 9.29 จุด ทำกำไรหลังจากกังวลการเมือง

ภาวะตลาดหุ้นไทย 16

ภาวะตลาดหุ้นไทย 16/12/2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์ ที่ปิดไปในช่วงเช้านี้ ที่ระดับ 1,564.62 จุด ที่ลดลงไป 9.29 จุด หรือ -0.59% ที่มีมูลค่าการซื้อขายไปกว่า 30,752.54 ล้านบาท ภาวะตลาดหุ้นไทย 16/12/2562 การซื้อในช่วงเช้านี้ ดัชนีหุ้นมีความเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยที่ดัชนีทำระดับสูงสุดอยู่ที่ 1,573.41 จุด และทำระดับต่ำสุดอยู่ที่ 1,559.80 จุด  นางสาว ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ได้กล่าวไว้ว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านั้นผันผวนไปในทางลบ มากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากมีความกังวล ปัจจัยทางการเมืองที่สอดแทรกเข้ามา แต่ก็ได้ Sentiment บวกจากการเจรจา ทางการค้าระหว่าง สหรัฐและจีน แต่ก็ตอบรับไปแล้วในระดับหนึ่ง ที่เริ่มมีการให้ Profit taking หลังจากรีบาวด์ขึ้นไปในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทางด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคของเอเชีย เช้านี้เคลื่อนไหวทั้งบวก-ลบ ที่ติดแนวตามความคืบหน้าของการเจรจา ทางการค้า ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงกันเมื่อใด ส่วนทางบ้านเรายังต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการ นโยบายทางการเงิน (กนง.) ในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ก็มีการคาดการณ์คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ ในแนวโน้มของการลงทุนในช่วงบ่ายนี้ที่ คุณ ธีรดา ได้กล่าวว่า ตบาดหลักทรัพย์นั้นเริ่มทรงตัวในบะกษณะซึมๆ กับดัชนีฯ ที่แกว่งออกไปทางด้านข้าง พร้อมทั้งให้แนวรับไป 1,560 จุด ส่วนแนวต้าน 1,570 จุด ที่ของ ตลากหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าของการซื้งขายสูงสุด มีอยู่ 5 หลักทรัพย์ BAM มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 5,178.18 ล้านบาท ปิดไว้ที่ 17.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท BBL มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 2,761.91…

Read More

KBANK ค่าธรรมเนียมจากประกัน-กองทุนรวม ผลกระทบธุรกรรมผ่านดิจิทัล

KBANK

KBANK ธนาคารกสิกรไทย นางสาว ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดเผยว่า การที่ลูกค้าหันไปทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น ประกอบกับธนาคารก็เดินหน้าผลักดันการทำธุรกรรมผ่านทางระบบนั้น ก็ส่งผลต่อการกดดันต่อรายได้ค่าธรรมเนียม ในปี 2563 ที่อาจจะยังติดลบราวๆ 5-17% แต่ทางธนาคารก็พยายามทำให้รายได้ค่าธรรมเนียม กลับมาฟื้นตัวขึ้นได้ ผ่านการปรับกลยุทธ์ของธนาคารที่หันไปเจาะกลุ่มของลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลาง โดยที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์การโอนเงินอื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ KBANK ด้านการลงทุนกองทุนรวม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน ที่เป็นทางเลือกและการเจาะกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลาง ซึ่งที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกัน อาจจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่รายได้ระดับบน หรือผู้ที่มีรายได้สูงเป็นหลัก  ที่จะทำให้ธนาคารเห็นถึงโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างนี้ไปขยายยังกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง เพื่อให้เข้าถึงการลงทุนได้มากขึ้น และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมาก ซึ่งมองว่าอาจจะช่วยทำให้รายได้ของ ค่าธรรมเนียมของธนาคารฟื้นคืนกลับมาได้ ซึ่งในปัจจุบันทางธนาคารได้เปิดให้บริการในการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนกองทุนรวม ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาท และผลิตภัณฑ์ประกันที่เป็นอีกทางเลือกที่จะ เจาะกลุ่มลูกค้าในระดับกลางและระดับล่างมาขึ้น และการเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใกหม่ที่นิยมบริการช่องทางการเงินผ่านทางออนไลน์ และมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ธนาคารเข้าถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น และจะทำให้มีลูกค้าที่หลากหลาย และจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะช่วยในเรื่องของการผลักดันรายได้ของค่าธรรมเนียม ของธนาคารให้ฟื้นกลับมาได้ใน 2-3 ปีจากนี้ ส่วนสินเชื่อรวมของธนาคารในปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตอีก 5% ซึ่งก็เป็นกรอบล่างของธนาคาร ที่ตั้งไว้ว่าจะโต 5-7% จากปัจจัยกดดัน ของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีการชะลอตัว กับสงครามทางการค้า ค่าเงินที่แข็งค่า ที่กระทบต่อภาคส่งออก ความมั่นในในเรื่องของการลงทุน แต่อย่างไรก็ตามธนาคารก็ยังคงเดินหน้าที่ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานของธนาคารที่ยังคง ท้าทายอยู่อย่างมาก ซึ่งปีหน้าธนาคารได้ตั้งเป้าสินเชื่อที่โตขึ้นไปถึง 4-6% CR. UFABET

Read More

บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ UNIQ วงเงินไม่เกิน 6 พันลบ.

บริษัท ทริสเรทติ้ง

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  ยังคงระดับเครดิตองค์กรของ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด UNIQ อยู่ที่ระดับ BBB+ พร้อมทั้งยังคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ BBB ในขณะเดียวกันที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสุทธิ ที่ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงิน กว่า 6,000 ล้านบาท ของทางบริษัทที่ระดับ BBB โดยที่อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสุทธิ ไม่มีหลักประกัน ถ้าเมื่อเทียบทรัพย์รวมของทางบริษัทที่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับกว่า 20%  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ของทาง ทริสเรทติ้ง ในการที่ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้ อันดับเครดิตที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของบริษัท มูลค่างานในมือมหาศาล และความสามารถ ในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวลดทอนลงจากความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มขึ้นระดับการก่อหนี้ของบริษัท และความเสี่ยงของทางบริษัทของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่เป็นวงจรขึ้นลงและยังมีการแข่งขันสูง และผลของการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2562 เป็นไปตามคาดการณ์ของ  ทริสเรทติ้ง โดยที่รานจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 8,800 ล้านบาท ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ่ายว่ารายได้ยังคงแข็งแกร่ง อยู่ที่ระดับ 21.8% ที่งนี้ ในช่วของ 3 ปีข้างหน้า ทริสเรทติ้ง มีการคากว่ารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ในช่วง 11-18 พันล้านบาท ต่อปี ในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท อยู่ที่ 20% แต่หนี้รวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียน โดยอัตราส่วนหนี้สินทางการต่อเงินทุนของทางบริษัท ที่เพิ่มขึ้นเป็น 58.1% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การขยายธุรกิจของบริษัทอาจจะทำให้อัตราส่วนการก่อหนี้นั้นเพิ่มขึ้นเป็น 60% ได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่คาด แต่การส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ของบางโครงการในช่วงไม่กี่ปีนี้อัตราส่วนการก่อหนี้ได้ลดลง ที่ทริสเรทติ้ง ยังคงเป็นเป้าระยะกลางของอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินทุน ประมาณ…

Read More

ตลาดหุ้นเอเชีย 11/12/2562 ปิดภาคเช้าผันผวน นลท. จับตาดูประชุม FED

ตลาดหุ้นเอเชีย 11/12

ตลาดหุ้นเอเชีย 11/12/2562 กับการปิดภภาคเช้าที่สุดจะผันผวน ทั้งใน บวกและลบ ในขณะที่นักลงยังคงติดตามสถานการณ์ทางการค้าระหว่าง สหรัฐและจีน รวมทั้งผลการประชุมของคณะ กรรมการที่กำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ OPEC ตลาดหุ้นเอเชีย 11/12/2562 ดัชนีเกิดความผันผวน ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ที่ปิดภาคเช้าไว้ที่ 23,352.91 จุด ที่ลดลงไป 57.28 จุด หรือ -0.24% ดัชนี HIS ตลาดหุ้นฮ่องกง ที่ปิดภาคเช้าไว้ที่ 26.522.89 จุด ที่เพิ่มขึ้นไป 86.27 จุด หรือ +0.33% ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย ที่ปิดภาคเช้าไว้ที่ 1,5643.14 จุด ที่เพิ่มขึ้นไป 2.35 จุด หรือ +0.15% สื่อต่างประเทศหลายๆแหล่ง ที่รวมมาถึงสำนักข่าว ที่มีการรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ จีนมีการคาดการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จากสหรัฐ จะเลื่อนการปรับภาษีนำเข้าสินค้าจีน ที่กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 62 เพื่อให้เวลามาขึ้นในการเจรจา ที่ทำข้อตกลงทางการค้าขั่วคราว ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันว่าจะใกล้บรรลุข้อตกลง แม้ว่าต้องเลื่อนกำหนดเส้นตายหลายครั้งแล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดเผยว่า ทางสหรัฐและจีนนั้นได้มีการติดต่อกับเกือบทุกวัน ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับภาษีนำเข้า ที่ถูกกำหนดไว้ แต่แทนที่จะยกเลิกภาษีที่มีอยู่ กลับเป็นการให้ความสำคัญกับการปรับลดอัตรภาษีที่มีผลปรับใช้แล้ว ที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ได้มีการเปิดเผยไปในวันนี้ ได้แก่ ธนาคารกลางญี่ปุ่นBOJ เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ที่จะเป็นมาตราวัดเงินเฟ้อจากภาคการค้าส่ง ที่ปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือน พฤศจิกายน เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น และการปรับภาษีการบริโภค ยังคงส่งผลกระทบต่อราคา ค้าส่ง ที่เจ้าหน้าที่จาก BOJ ระบุว่า ราคาสินค้าที่มีการซื้อขายระหว่างบริษัทกับบริษัท ที่ได้ปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 6…

Read More

ภาวะตลาดน้ำมัน WTI ปิดลบ 18 เซนต์ เหตุแรงขายทำกำไรกดดันตลาด

ภาวะตลาดน้ำมัน

ภาวะตลาดน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส WTI ของตลาดนิวยอร์ก ที่ปิดลบไปเมื่อคืน วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เนื่องจากนักลงทุนขายสัญญาน้ำมันดิบออกมาเพื่อทำกำไร หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นไปอย่างมาก เมื่อในวันศูกร์ที่ผ่านมา ในขณะที่ทางนักลงทุนยังคงจับตาดูว่ากลุ่มประเทศของผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC และประเทศพันธมิตร จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่จะปรับลดการผลิตลงอีกหรือไม่ ภาวะตลาดน้ำมัน ตามสัญญาน้ำมันดิบ WTI ที่ส่งมอบในเดือน มกราคม ที่ลดลงไป 18 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดไว้ที่ 59.02 ดอลลาร์ / บาร์เรล และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือน กุมภาพันธ์ ที่ลดลงไป 14 เซนต์ หรือ 0.2%  ปิด ไว้ที่ 64.25 ดอลลาร์ / บาร์เรล Amarpeet Singh นักวิเคราะห์ราคาน้ำมันจากทางบริษัทบาร์เคลย์ ระบุว่า  ตลาดน้ำมันถูกกดดันจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลผลิตของ OPEC หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการคำนวณเป้าหมายการผลิตของรัฐเซีล ที่ไม่รวมคอนเดนเซท ที่ตลาดน้ำมันปรับตัวลงจากแรงขายที่ทำกำไร หลังจากพุ่งตัวขึ้นไปถึง 1% เมื่อวันศุกร์ ที่ขาบรับว่า OPEC และประเทศพันธมิตร มีมติการปรับลงกำลังการผลิตน้ำมันอีก 500,000 บาร์เรล /วัน ซึ่งเป็นการปรับลดกำลังการผลิตมากกว่านักวิเคราะห์การณ์คาดไว้ จะรวมเป็น 1.7 ล้านบาร์เรล/วัน ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 จากเดิมที่ระดับ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน ที่ราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันจากการที่ทางสำนักงารสถิติแห่งชาติจีน NBS ได้มีการรายงานว่า ยอดส่งออกเดือน พฤศจิกายน นั้นร่วงลงไป 1% เมื่อเทียบกับรายปี ทำสถิติลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในขณะที่เศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบจากการทำสงครามทางการค้ากับสหรัฐ ที่นอกจากนี้ ทางตลาดยังคงได้รับผลกระทบจากการที่โกลแมน แซคส์…

Read More

ราคาทองฟิวเจอร์ ร่วงหลุด 1,470 ดอลลาร์ ตัวเลขจ้างงานแกร่งทุบตลาด

ราคาทองฟิวเจอร์

ราคาทองฟิวเจอร์ ที่ร่วงลงไป 1% ในวันนี้ หลุดมาระดับที่ 1,470 ดอลลาร์ ในขณะที่นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัย หลังการเปิดเผยเป็นตัวเลขจากงานภาคเกษตรของทางสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด ราคาทองฟิวเจอร์ จากนั้นราคาของทองที่ถูกกดดันจากทางมุมมองในเชิงบวกกับการเจรจาทางการค้า ระหว่างสหรัฐ-จีน ขณะเวลา 20.30 น. ตามเวลาของไทย ที่สัญญาทองคำตลาด COMEX หรือ commodity Exchange ที่มีการส่งมอบ ในเดือน กุมภาพันธ์ ที่ร่วงลงไป 14.80 ดอลลาร์ หรือ 1.00% สู่ระดับ 1,468.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐ ได้มีการรายงานว่า ตัวเลขของการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่พุ่งขึ้นไปถึง 266,000 ตำแหน่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ อยู่ที่ระดับ 187,000 ตำแหน่ง  ที่ส่วนของอัตราการว่างงาน ลดลงสูระดับ 3.5% ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเป็นระดับที่ต่ำสูงใขรอบ 50 ปี จากระดับ 3.6% ของช่วงเดือน ตุลาคม ในตัวเลขที่งานนอกภาคทางการเกษตรเดือน พฤศจิกายน พุ่งตัวแรง แตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน โดยที่ได้ปัจจัยแรงหนุนจากการกลับเข้าทำงานของ บริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ GM และได้ผลงานก่อนหน้านี้ ที่ในขณะเดียวกันนั้น ทางตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมง โดยเฉลี่ยของแรงงานนั้นเพิ่มขึ้น 0.3% ถ้าเปรียบเทียบกับค่าจ้างรายชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น 3.1% ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ ที่ระดับ 3.0% ทั้งนี้ เรื่องค่าใช้จ้างรายชั่วโมงนั้นนับเป็นข้อมูลที่ทางธนาคารกลางของสหรัฐ หรือ FED ที่ให้ความสำคัญเพื่อหาสัญญาณ ในขอบงชี้ภาวะเงินเพ้อ กระทรวงแรงงานสหรัฐยังได้ทบทวนในเรื่องของการปรับการจ้างงาน ในเดือนตุลาคม โดยปรับเป็นเพิ่มขึ้น 156,000 ตำแหน่ง จากเดิมที 128,000 ตำแหน่ง และการปรับเพิ่มการจ้างงานในเดือนกันยายน โดยเพิ่มเป็น 193,000…

Read More