Thai capital market ขานรับแผนฯ ชาติ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

Thai capital market ขานรับแผนฯ ชาติ ของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยแพร่บทความเรื่อง “ครั้งแรกของเอเชีย! ตลาด”ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”เตรียมอบรม สร้างความพร้อม บริษัทจดทะเบียน”ว่าอดีต CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Unilever ได้กล่าว สิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็งและธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากการประชุมชั้นนำในเวทีระหว่างประเทศแล้ว แม้ในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ระดับโลกอย่างออสการ์ยังต้องกล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน จนกลายเป็นประเด็นที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยผู้ประกอบธุรกิจ มิเช่นนั้นผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ย่อมพากันเมินหน้าหนี Thai capital market ขานรับแผนฯ ชาติ เห็นได้จากตัวอย่างในหลายประเทศ กิจการที่เอาเปรียบด้านแรงงาน หรือปล่อยของเสียจากการผลิตสู่พื้นที่ชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ล้วนได้รับผลกระทบย้อนกลับหลายด้าน เช่น ถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า ราคาหุ้นตก ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นลดลง และต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ล่าสุด สหประชาชาติ (UN) เปิดเผยรายชื่อ 112 บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจผิดกฎหมายในที่ตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงก์ และทำให้เกิดข้อวิตกกังวลด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายการถูกคว่ำบาตร และถูกถอนการลงทุนได้ นับว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan: NAP) เมื่อปลายปี 2562 สำนักงาน ก.ล.ต.ในฐานะหน่วยงานกำกับและพัฒนาตลาดทุน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตามกรอบ NAP ที่จะส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guideline Principles on Business and Human Rights: UNGPs) มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติด้านแรงงาน การลงทุนต่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ รวมทั้งสามารถนำกระบวนการในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ ก.ล.ต. ปักหมุดขับเคลื่อนตาม NAP โดยผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนขับเคลื่อนตลาดทุนไทยผ่านการบูรณาการและร่วมดำเนินการกับพันธมิตรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย…

Read More