SET Awards 2020 ที่ตลท. เผย การผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อเข้าชิงรางวัล

SET Awards 2020

SET Awards 2020 กับจำนวน 605 บริษัท ซึ่งจะมีการประกาศและมอบรางวัลในช่วงปลายปี 63 โดย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ (ตลท.) ที่มีการเปิดเผยว่า ตลท.ได้ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น SET Awards 2020 ที่ทางตลท. ให้ความสำคัญ ซึ่งการมอบรางวัล SET Awards ที่นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ ทั้งนี้ ตลท. ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจ โดยสร้างเติบโตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างสมดุล ทางด้านนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน เซ็ทอวอร์ด กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล เซ็ทอวอร์ด 2020 กล่าวว่า การมอบรางวัล เซ็ทอวอร์ด ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยรางวัลที่มอบมีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้รับการยอมรับว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และความยั่งยืนของตลาดทุนไทย สำหรับปี 63 นี้ ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้างและรุนแรงทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าภาวะถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทต้องปรับตัว และวางแผนการทำธุรกิจในอนาคตรวมถึงเตรียมพร้อมเข้าสู่ในยุค New Normal รางวัลในปีนี้ มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยในกลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัล ที่เป็นรางวัลย่อย 1) Best Investor Relations Awards 2) Best Innovative Company Awards 3) Best Securities Company Awards 4) Best…

Read More