Productivity เพื่อมุ่งสู่ High Income Country

Productivity ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทาย ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยไปอย่างต่อเนื่อง จึงจะส่งผลให้ทางภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับ ในเรื่องของความผันผวนของทางเศรษฐกิจโลก ที่ยุทธศาสตร์ชาติในด้านของขีดความสามารถ ในเรื่องของการแข่งขัน ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นไปภายในอนาคตข้างหน้า หากประเทศไทยต้องการขยับสถานะจากปัจจุบันไปสู่ “ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง (High Income Countries)” จะต้องเพิ่มรายได้ต่อหัวขึ้นเกือบเท่าตัวภายใน 20 ปีข้างหน้า

ผลิตภาพ Productivity

เป็นเพียงคำตอบเดียวที่จะช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

การยกระดับผลิตภาพของประเทศจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญในด้านทักษะและความสามารถของแรงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และความพร้อมของปัจจัยแวดล้อม อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของกฎระเบียบ ตลอดจนประสิทธิภาพของภาครัฐ

ยุคที่บริบทโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที จึงจะทำให้ประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของไทย

ในวาระครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในฐานะการเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ ได้จัดงาน International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success เพื่อนำเสนอรูปแบบ และแนวทางของสถาบันที่สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิดทั้ง 4 ด้าน

ได้แก่ Industry Upgrading, Creativity & Innovation, Data Analytics and Digital Technology และ Highly Skilled Workforce จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะให้มุมมองรอบด้านเรื่องความสำคัญของผลิตภาพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เสริมความรู้ด้านผลิตภาพให้สามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

CR. UFABET168

Related posts