Industrial revolution : การปฏิวัติวัตสาหกรรม การปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนโลก

Industrial revolution

Industrial revolution เพื่อการปฏิวัติของการเปลี่ยนโลก ของการปฏิวัติ คือการ เปลี่ยนแปลง ในรูปแบบของการทำงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตได้มากขึ้น จากเดิมที่ได้มีการพึ่งพิง แรงงานมนุษย์ ในการผลิต สินค้า อย่างประณีต แบบชิ้นต่อชิ้น ที่เป็นการเปลี่ยนแปลง การใช้เครื่องจักร และนวัฒกรรมต่างๆ ในโรงงานเพื่อผลิตสิวค้าจำนวนมาก

Industrial revolution

Industrial revolution ของในระบบโรงงาน

 โดยมนุษย์ ที่ทำหน้า ที่เป็นเพียงผู้คุมในระบบโรงงานเท่านั้น ของการปฏิวัติอุสาหกรรม ที่เริ่มต้นขึ้นที่บริเตน ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 ของผลการปฏิวัติ ไม่เพียงการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจของการให้เติบโตขึ้น แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของการผู้คนในบริเตน ที่รวมถึงผู้คนทั่วโลกในเวลาต่อมา

การผลิตซ้ำเปลี่ยนโลก ของการปฏิวัติวัตสาหกรรม ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นการช่วยทุ่นแรงของมนุษย์ ในช่วง ศตวรรทษที่ 17 ที่บริเตน นั้นได้รับสินค้า จากประเทศอาณานิคม เมื่อประชากรภายในบริเตนที่ประเทศใต้อาณานิคม ที่มีจำนวนมากเพิ่มขึ้น ที่บริเตนเริ่มหาทางผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของทางการตลาด ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ

การเริ่มใหม่แล้วไปต่อ ที่เทคโนโลยีร เหล่านี้นั้นจะถูกนำไปใช้กับทางประเทศอื่นๆ ช่วงปร 1780 ของทางสหรัฐ อเมริการ ที่ได้เริ่มเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งทอจากทางบริเตน หรือปี 1807 ที่เริ่มมีการ ก่อตั้งร้านขาย เครื่องยนต์ ที่ประเทศเบลเยี่ยม

ที่เป็นจุดเริ่มต้นหลายอย่าง ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นในช่วงปฏิบัติอุตสาหกรรม

-วัตถุดิบใหม่ ในการผลิตเช่น เหล็ก Iron หรือ เหล็กกล้า Strrl

-การใช้พลังงานใหม่ๆ ในการผลิต เช่น ถ่านหิน เครื่องจักรไอน้ำไฟฟ้า ปิโตรเลียม และเครื่องยนต์ สันดาปภายใน

-การคิดค้นเครื่องยนต์ แยยใหม่ เช่น หูกทอผ้า power loom ที่เพิ่มและลด การใช้งานแรงงานคนได้มาก

-การใช้งานระบบไฟฟ้า แบ่งงาน และการสื่อสาร เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เรือกลไฟ รถยนต์ เครื่องบิน โทรเลข และวิทยุ

-การนำไปสู้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสาตร์ ไปประยุกต์ กับโรงงาน

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจที่เติบโต ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กับรายได้ประชากร บริเตน ที่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 400 USD  ในปี 1976 กลายเป็น 430 USD ในปี 1800 และหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 500 USD ในปี 1830 และได้ก้าวกระโดดมาเป็น 800 USD ในปี 1860 และในปี 1914 ชาวบริเตนก็กลายเป็นผู้นำทางการค้า ที่ยิ่งใหญ่ ที่สัดส่วนของประชากร เพิ่มขึ้น 260% ของสังคมเกษตร ที่เปลี่ยนเป็นสังคมโรงงาน

Cr. Ufabet1688

Related posts