บลจ. ไทยพาณิชย์ โชว์บริหารอสังหาฯ – โครงสร้างพื้นฐาน Q4 ปี 62

บลจ. ไทยพาณิชย์

บลจ. ไทยพาณิชย์ บริษัทหหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีนาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมจ่ายเงินปันผล ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ การบริหารงานสำหรับไตรมาส ที่ 4/2562 จากงาดของผลกำไรงานระหว่างวันที่ 1ตุลาคม-31 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 กองทุน และการจ่ายลดทุนจำนวน 1 กองทุน ที่รวมเป็นมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท ให้กับทางผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2563

บลจ. ไทยพาณิชย์ การจ่ายปันผล

ที่ประกอบไปด้วย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ประกอบด้วยประเภทอาคารสำนักงานให้เช่า จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท CPNCG ที่ลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอน เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ที่ผู้เช่า พื้นที่รายใหญ่นั้นได้ต่อสัญญาของการเช่าพื้นที่ กับทางกองทุนต่อไป ที่มีอัตราในส่วนของค่าเช่าที่ปรับขึ้นได้นั้นเป็นไปตามนยาบาย เพื่อที่ให้มีความสอดคล้องกับค่าเช่าตามอัตราของตลาดในปัจจุบัน เมื่อมองภาพรวมของปี 2562

ที่ทางกองทุน CPNCG ได้มีการจ่ายเงินปันผลที่รวมทั้งสิ้น 1.0052 บาทต่อหน่วย ที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ที่จ่ายไป 0.9586 บาทต่อหน่วย ซึ่งก็จะนับว่าการเพิ่มขึ้นประมาณ 4.9 % โดยที่ในครั้งนี้จะจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.2005 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 29 รวมจ่ายเงินปันผล 6.5216 บาทต่อหน่วย ที่นับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินปันผลครึ้งแรกไปเมื่อวันที่ 114 กุมภาพันธ์ 2556

ที่เป็นกองทุนที่รวมสิทธิของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไพร์มออฟฟิต POPF  ในการลงทุนในอาคารสมัชชาวานิช 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ และอาคารบางนา ทาวเวอร์ ที่ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมานั้นยังคงมีอัตราของการเช่าเฉลี่ยค่าอาคารที่กองทุนกับปีก่อนหน้านี้ ที่ได้กำหนด จ่ายเงินปันผลในแตรา 0.2569 บาทต่อหน่วย 

ผลของการดำเนินงานในอดีต ของกองทุน ที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยการรอผลดำเนินงานในอนาคต ที่ผู้ลงทุนนั้นควรที่จะทำความเข้าใจ ลักษนะสินค้า และเงื่อนไขของผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมลงทุน

CR. UFABET168

Related posts