ความหมาย GDP คืออะไร

ความหมาย GDP

ความหมาย GDP ที่เหล่านักลงทุนหลายๆ คนนั้น รู้จักและได้คุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดี เพราะว่าเป็น ภาษาทางเศรษฐกิจ ที่เป็นคำที่สำคัญมาก ที่เรียกได้ว่า เป็นอันดับที่ 1 เลยก็ว่าได้ ในส่วนของมหภาค ระดับประเทศก็ว่าได้

ความหมาย GDP ที่แท้จริงนั้นคืออะไร เราจะพามาทความรู้จักกัน

คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ Gross domestic Product หรือจะเรียกย่อว่า จีดีพี ที่เป็นมูลค่าการรวมสินค่า และบริการ ขั้นสุดท้าย ที่หมุนเวียนในระบบทางเศรษฐกิจ ภายในประเทศ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบทางเศรษฐกิจ ของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำหารนับเป็นไตรมาส หรือ ในระยะเวลหนึ่งปี ที่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ได้มีการแสดงให้เห็นทั้งมูลค่าของสินค้า และบริการ ที่ประชาชน ทั้งในและต่างประเทศนั้น นับว่าเป็นตัวชีวัด ที่แสดงให้เห็นถึงความความแข็งแรงของเศรษฐกิจในประเทศ

ซึ่งทางนักเศรษฐศาสตร์ นั้นพยายามหาวิธี การมองภาพรวม ของส่วนเศรษฐกิจ ภายในประเทศ พื่อเตรียมเป็นการการคำนวณถึงความเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจ ในการลงทุน และการทำแผนการกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น ของปี ค.ศ. 1665 “รสสรฟท ยั ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่ได้มีการเริ่มต้น การคำนวณภาพรวมของรายได้ รายจ่าย ของประเทศ ทั้งหมดที่มีการเกิดขึ้นในประเทศ เป็นในรูปแบบต่อปี ซึ่งในปี 1937 โดย Simon Kuznets  ที่เป็นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซีย ที่ได้รับข้อเสนอของการ คำนวณถึงรายได้ประชาชาติ ต่อทางรัฐสภา ของสหรัฐอเมริกา ในระบบนี้ ที่ได้มีการพัฒนาการคำนวณ ให้ดียิ่งขึ้นในปี  1942 มาจนถึงปัจจุบันนี้ ที่ค่าจีดีพี นั้น ถูกใช้มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ ใช้ในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ในแต่ละระเทศ ที่การคำนวณ นั้นสามารถทำได้ เป็น 3วิธีหลักๆ ได้แก่

การคำนวณจากรายจ่าย

ที่การคำนวณจากรายจ่าย นั้นเป็นการนับมาจากส่วนของรายจ่ายที่มีการหมุนเวียนทั้งหมดในประเทศ ที่ไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายของทางผู้บริโภค ทางบริษัท และรัฐบาล ที่นอกจากนี้ยังมีเป็นในสว่นของการนำเข้า หรือการส่งออกสินค้า ที่ถูกนำมาใช้วิธีนี้ ซึ่งสูตรในกาคำนวณนั้น ของ

จีดีพี = C+I+G(X-M)

C หรือ consumption ที่หมายถึง มูลค่าของการบริโภคของประชาชน และทางภาคเอกชน

 I หรือ Investment ที่หมายถึง มูลค่าของการลงทุนจากทางภาคเอกชน ในสินค้าทุน

G หรือ Government spending ที่หมายถึง ส่วนของค่าใช้จ่าย ที่ทางรัฐบาล นั้นใช้ซื้อ สินค้าและการบริการ  ขั้นสุดท้าย

X หรือ Export ที่หมายถึง การขนส่งออก และ I หรือ Import ที่หมายถึงการนำเข้า

การคำนวณจากรายได้

เป็นการคำนวณรายได้ทั้งหมดทั้งเงินเดือนแรงงานที่ได้รั รายได้จาดค่าเช่าสถานที่ กำไรจากกิจการ ของทางผู้ประกอบการ ที่ดอกเบี้ยที่ที่ได้รับจากเจ้าหนี้ ที่ทั้งนี้ การคำนวณด้วยวิธีนี้ ที่ต้องคำนึงถึงปัยจัยอื่นที่เป็นรายได้อื่นๆ ที่ไม่แสดงรายได้ที่ชัดเจน เช่น ภาษีทางอ้อม ค่าเสื่อมราคา และรายได้สุทธิจากชาวต่างชาติในประเทศ

สูตรในการ คือ รายได้ประชาชาติในประเทศ + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + รายได้สุทธิของชาวต่างชาติในประเทศ

การคำนวณจากวิธีการผลิต

ไม่ว่าจะใช้ร่ายจ่าย รายได้ หรือการผลิต เมื่อได้ผลค่าของค่า พีดีจีแล้ว สิ่งที่ผู้คนนั้นในความสนใจมากที่สุด นั้นคือ การเปรียบเทียบค่าร้อยละ การเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงและเวลา ที่จะขึ้นสูงสุดก็ต่อเมื่อ เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเติบโต ที่ในทางกลับกัน ถ้าค่าตำลงจากในช่วงระยะยเวลาที่ก่อนหน้านั้นที่สภาวะของเศรษฐกิจนั้นหดลง หาดลดลงสองไตรมาสติดต่อกัน ก็จะสามาประเมินได้ว่า กำลังเข้าสู่ช่วงของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในการใช้ภาพรวมของเศรษฐกิจได้อย่างกว้างที่ยังขาดข้อมูลของรายรับรายจ่าย ที่ไม่อยู่ในระบบธุรกิจ ที่ถูกกฏหมาย หรือมีหลักฐานให้ตรวจสอบ แม้ว่าอย่างไรก็ตาม ค่าของ GDP นั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการภาพรวมของประเทศได้อย่างชัดเจน และช่วยให้นักลงทุนนั้นใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจก่อนที่จะทำการลงทุน และช่วยในการวางแผนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Cr. ufabet

Related posts